ఆర్తానాం దుఃఖశమనే దీక్షితం ప్రభుమవ్యయమ్ | అశేషజగదాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 1 ||

అపారకరుణాంభోధిం ఆపద్బాంధవ మచ్యుతమ్ | అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 2 ||

భక్తానాం వత్సలం భక్తిగమ్యం సర్వ గుణాకరమ్ | అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 3 ||

సుహృదం సర్వ భూతానాం సర్వ లక్షణ సంయుతమ్ | అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 4 ||

చిదచిత్సర్వ జంతూనాం ఆధారం వరదం పరమ్| అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 5 ||

శంఖచక్రధరం దేవం లోకనాథం దయానిధిమ్ | అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 6 ||

పీతాంబరధరం విష్ణుం విలసత్సూత్ర శోభితమ్ | అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 7 ||

హస్తేన దక్షిణేన యజం అభయ ప్రదమక్షరమ్ |అశేష దుఃఖ శాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || 8 ||

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ లక్ష్మీ నారాయణాష్టకమ్ |విముక్తస్సర్వపాపేభ్యః విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ||

ఇతి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకమ్ ||